(+84) 91 776 90 92

Quy định hợp tác

CAINVER xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và luôn chia sẽ thông tin liên quan cho các đối tác, bạn hàng và nhà cung cấp.

CAINVER luôn trung thành, hành động chính trực và kỹ luật theo đúng các giá trị cốt lõi.

Quy trình để trở thành đối tác kinh doanh:

i) CAINVER liên hệ, yêu cầu phía đối tác cung cấp một số thông tin dựa trên hồ sơ doanh nghiệp.

ii) CAINVER sẽ lên kế hoạch thăm và đánh giá sơ bộ về nhà máy, đối tác cung cấp về: Kỹ thuật sản xuất, môi trường làm việc, trách nhiệm xã hội...

iii) Tiến hành hợp tác kinh doanh, ký hợp đồng thảo thuận và các vấn đề liên quan.

Hằng năm CAINVER sẽ công bố danh sách các nhà cung cấp, đối tác và bảng đánh giá xếp loại. Một số Kiểm toán viên cũng được CAINVER chỉ định đánh giá độc lập nhà cung cấp, đối tác.
Hãy liên hệ với nhân viên CAINVER để được biết thêm thông tin. 

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER